דף הבית >> תקנון האתר


תקנון השימוש באתר "עסקים עד הבית"

האתר - להלן "עסקים עד הבית" ו/או 2home.co.il הינו אינדקס עסקים, בתי עסק ושירותים לבית המכיל מאגר של מאות בתי עסק מישראל. הרשמה לאתר מספקת לבתי העסק חשיפה מקסימלית של העסק לעיני מאות גולשים ברשת הישראלית, תוך בניית האתר בהתמאה לדרישות מנועי החיפוש השונים (גוגל,יאהו,MSN ועוד...). כל אדם רשאי לפתוח באתר מודעת עסק, ולפרסם בה בנוסף לפרטי העסק גם קופונים ומאמרים שונים.

פתיחת כרטיס באתר מחייבת אותך להסכים לתנאים הבאים:

-הנהלת האתר איננה מתחייבת לאשר כל מודעה ורשאית לבטל אישורה של מודעה בכל זמן נתון וללא הודעה מוקדמת !
-הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים ו/או לתמונות הנמצאות במודעות השונות, ועל כן כל אחריות על מקוריותם, זכויות היוצרים ואמינותם של התכנים מוטלת על מפרסם המודעה בלבד!
-הנהלת האתר תעשה ככל שביכולתה כדי לקדם את כרטיס העסק שלך במנועי החיפוש השונים, אך אינה מתחייבת ליעד או תאריך כלשהו לקידום !
-הנהלת האתר רשאית בכל עת לפרסם את המידע המפוורסם באתר ולהשתמש בו לצורכי מסחר כפי ראות עיניה, וזאת ללא אישור כלשהו, בכתב או בעל פה מבעל/י כרטיס/י העסק. -חל איסור לפרסם באתר תוכן אירוטי, פורנוגרפי, בלתי חוקי, תוכן המכיל מילות גנאי וקללות, וכל תוכן בלתי ראוי אחר. שימו לב: העבריין צפוי לדין !
-הנהלת האתר איננה מתחייבת לגבות כל חומר, מידע, פרטים, תמונות, תוכן בשום צורה, ולפיכך לא תהיה לבעל מודעה שום טענה או דרישה במקרה של איבוד המידע.
-הנהלת האתר רשאית בכל עת להוסיף, למחוק, לערוך, לעדכן, לשנות ולשפץ כרטיסי עסק שנפתחו באתר.


מדינות פרטיות - הגנה על פרטיות הגולשים:

הנהלת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשים מנהלי האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

מסירת פרטים אישיים
חלק מהפעילויות באתר כרוכות במסירת פרטים אישיים כגון שם, כינוי, כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכיו"ב. אינך חייב על פי החוק למסור נתונים אלה אולם ללא מסירת הפרטים לא תוכל להשתמש בפעילויות אלה שבאתר.

השימוש במידע
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, העמודים שבהם צפית, הפעילויות בהן השתתפת מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. מנהלי האתר ישמרו את המידע במאגר שברשותם. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לחברות באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לאפשר לך להשתמש במדורים ובפעילויות באתר, כפי שיהיו מעת לעת;
כדי לשפר ולהעשיר את הפעילויות והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור פעילויות ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל פעילויות ותכנים קיימים. המידע שישמש את מנהלי האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
לצורך פרסום מידע ותכנים מטעמך;
מנהלי האתר רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע לפי בקשתך או אם נתת הסכמה מפורשת לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו;
לשם יצירת קשר איתך במסגרת הפעילויות באתר וכן לצרכים לימודיים, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי הנהלת האתר;
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה ממדורים והפעילויות הרלבנטיים באתר;
לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

מסירת מידע לצד שלישי
מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה, וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מנהלי האתר או מי מטעמה. במקרה זה רשאים מנהלי האתר להעביר את המידע אודותיך לרשויות אכיפת החוק, לערכאות משפטיות, לנציגי משרד החינוך ולכל גורם רלבנטי נוסף לפי העניין ובהתאם לשיקול דעתם;
אם יתקבל בידי מנהלי האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
בכל מקרה שמנהלי האתר יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
אם מנהלי האתר יארגנו את פעילות האתר במסגרת ארגונית אחרת וכן במקרה שיתמזגו עם גוף אחר או ימזגו את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - הם יהיו זכאים להעביר למסגרת הארגונית החדשה העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיהם, ובלבד שמסגרת זו תקבל על עצמה כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
בכל מקרה אחר בו נתת את הסכמתך המפורשת ומראש למסירת המידע. הוראות סעיף זה אינן מקנות זכויות לצד שלישי כלשהו לדרוש ממנהלי האתר לקבל מידע והן לא תחשבנה לחוזה לטובת צד שלישי.

Cookies
האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע בעוגיות חסוי, ומנהלי האתר נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.
אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהפעילויות והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

אבטחת מידע
מנהלי האתר מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מנהלי האתר לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1891, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי מנהלי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, 1981-א"משתה לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. מנהלי האתר ימחקו במקרה זה מידע הדרוש להם רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למנהלי האתר לשם ניהול האתר יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשו מנהלי האתר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה למנהלי האתר לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
מנהלי האתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

שימו לב: הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת שתחפץ, ומכל מקום, במקרה של סתירה בתנאי השימוש בין תקנון זה לבין אזורים אחרים באתר, יגברו התנאים ו/או ההגבלים הרשומים בתקנון זה.
תנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מפעם לפעם ע"י הנהלת האתר. באחריות המשתמשים לקרוא ולהתעדכן בשינויים הקיימים, ולהשתמש באתר תחת תנאים אלו.

על תנאי שימוש אלה ועצם השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע תנאי שימוש אלה או השימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

האתר בחסות